Компьютердик илим, BSc

Технологияларга кызыгасыздарбы жана өнүгүп жаткан аймактык индустриянын бир бөлүгү болгуңуз келеби? Заманбап технологияларды башкаруу менен көндүмдөрүңүздөрдү жана жөндөмдүүлүктөрүңүздөрдү өнүктүрүүнү каалайсызбы?Технологиялар дүйнөсүнө кирүү жана өз бизнесиңизди баштоо же билим алууну улантуу үчүн программалык камсыздоону, аппараттык каражаттар жана математиканы өздөштүрүүнү каалайсызбы? Тажрыйбалуу жана белгилүү окутуучулар окуткан Орто Азиядагы компьютердик илимдин жаңы багыттарын окуп үйрөнгүңүз келеби? Анда БАУнун «Компьютердик илимдер» программасы сиз үчүн!

БАУнун "Компьютердик илимдер" багыты боюнча бакалавриат программасы сиздерди прфессионал программалоочу гана кылып чыгарбастан, Борбор Азиядагы жаңы ишкердик мүмкүнчүлүктөрдү түзүүчү жана инфраструктураны өнүктүрүүгө даяр, маалыматтык технологиялар жаатында жаңы муундагы адистердин өкүлдөрү болушуңуздарга мүмкүндүк түзөт.

«Компьютердик илимдер» багытынын окуу программасы эл аралык стандарттардын негизинде Торонто университети (Канада) менен биргеликте иштелип чыккан.

БАУнун “Компьютердик илимдер” программасы теоретикалык билимдердин математикалык структуралык элементтери, колдонмо программалоо көндүмдөрү менен биргеликте иш алып барат. Аппараттык жана компьютердик архитектура концепциясы - студенттердин технологиялар дүйнөсүнө кирүүсүнө комплекстүү даярдык болуусу үчүн алдыңкы программалык темалар менен толукталуу аркылуу берилип, өз бизнесин ачууга же жогорку деңгээлде билим алуусуна өбөлгө түзмөкчү. Студенттердин күтүлбөгөн көйгөйлөрдү чече алуу көндүмдөрүнө ээ болуу мүмкүнчүлүктөрүнүн болуусу жана өз жетишкендиктери, чечимдери менен бөлүшүп туруусу үчүн, окуу программасы менен бирге, практикалык долбоорлор түрдүү курстарда берилет. Ар жылы болуучу такшалтуучу практика «Компьютердик илим» программасынын дагы бир өзгөчө айырмачылыгы болуп саналат.

БАУнун «Компьютердик илимдер» программасынын окутуучулар курамы

БАУнун Эл аралык жогорку квалификациялуу профессордук-окутуучулук курамы бизнесте терең жана жогорку тажрыйбаларга гана эмес, технология жаатында да терең билимдерге ээ. Алардын терең билимдери менен тажрыйбалары студенттердин инновациялык идеяларынын практика жүзүндө ишке ашуусуна, билим деңгээлинин тиешелүү даражада өсүшүнө зор таасирин тийгизет.

Масуд Мир
Айман Алджарбо
Мухаммад Фаяз
Нил Галлахер
Мухаммад ШУАИБ КУРЕШИ

Милдеттүү курс тар

 • Жасалма интеллект
 • Маалыматтардын структурасы жана алгоритми
 • Цифралык логикалык схемаларды пректилөө
 • Компьютердик тармактар
 • Веб жана интернет-технологиялар
 • Операциялык системалар
 • Маалыматтык технологиялар
 • Компьютердик илимге киришүү
 • Эсептөө системасынын архитектурасы
 • Маалыматтар базасынын системасы
 • Программалоо методологиялары
 • Программалык камсыздоо иштелмелери.
 • Компиляторду долбоорлоо
 • Автоматтар теориясы
 • Android тиркемелерине иштелмелер

Адистештирилген курстар

 • Компьютердик графика
 • Микроконтроллерлер
 • Компьютердик системалар
 • Бөлүштүрүлүүчү системалар
 • Сүрөттөрдү иштеп чыгуу
 • Объектикке-багытталган программалоо

* Предметтер алмашышы мүмкүн

Студенттерге тандоо курстары мамлекеттик талаптарга ылайык сунушталат, ошондой эле алар башка адистиктер боюнча да акысыз тандоо курстарын тандай алышат.


Сиз төмөнкү кесиптик көндүмдөргө ээ боло аласыздар:

 • Компьютердик системалардын компоненттеринин иштеринин эффективдүүлүгүнө анализ, ар бир компоненттин кызматын, алардын бир-бирине дал келүүлөрүн түшүнүү.
 • Эффективдүүпрограммалоо, маалыматтардын жана алгоритмдердин структурасын бир же бир нече программалоо тилинде түзүү; ар түрдүү ыкмаларда анализ жана аларды колдонуу, тилдерди иштеп чыгаруу жана долбоорлоо. Маалымат базасын пайдалануу менен дизайн жана веб-программалоо жана практикалык көндүмдөрүн колдонуу.
 • Жасалма интеллект жана машиналык окутуу ыкмаларын өздөштүрүү.
 • Сызыктуу алгебраны пайдалануу, дифференциалдык жана интегралдык эсепөө, эсептик чыгарылыштар методу, эсептик чыгарылыштар, статистика и оптимизация, негизги алгоритмдик процедураларды пайдалануу менен инженердик маселелерди чечүү үчүн колдонуу.
 • Системалардын түрдүү аспектилеринде коопсуздук принциптерин практикалык колдонуу (курчап турган чөйрөгө таасири, аппараттык каражаттар, программалык камсыздоо жана адам фактору).

Карьера келечеги

Кошумча адистештирүү - кызмат издөөдө атаандаштыкта өз жөндөмдүүлүгүнүздү көрсөтө алууга, өз билимдериңерди жана көндүмдөрүңөрдү кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, сиздин негизги адистигиңиз «Компьютердик илимдер» ал эми, кошумча адистигиңиз «Өнүгүү жөнүндө илим» болсо, анда сиз өз көндүмдөрүңдү, эл аралык өнүктүрүү жаатында да, ошол эле убакта маалыматтык технологияларда да колдоно аласыз.

 • программалык камсыздоону иштеп чыгуу
 • компьютердик техникаларды конструкциялоо
 • маалыматтык базасын жана системаларын администрациялоо
 • Маалымат жана киберкоопсуздук
 • Веб-программалоо
 • Компьютердик программалоо
 • социалдык тармактарды башкаруу
 • Мультимедиялык тиркемелерди программалоо
 • Илимий изилдөөлөр жана иштелмелер

Программанын алкагындагы баалоо

«Компьютер илими» программасынын студенттерин баалоо үчүн ар кайсы баалоо меттоддору колдонулат. Курска байланыштуу аларды эки категорияга бөлүүгө болот:

1. Форматтуу баалоо:
Окутуучулар материалды өздөштүрүү убактысында студенттердин жетишкендигин текшеришет. Эреже катарында, бул метод бүткүл окуу процессинин жүрүшүндө колдонулат; анын максаты – студенттердин конкретүү керектөөлөрүн колдой ала турган ыкмалардын жардамы менен билим алуунун жыйынтыктарына жетүүгө көмөктөшүү. «Компьютердик илим» программасында колдонулуп жаткан форматтуу баалоонун мисалдары катары төмөндөгүлөрдү эсептөөгө болот:

 • Сабак учурунда талкулоо
 • Баскычтуу суроолор (кликер)
 • Топтордо иштөө
 • Жума сайын суроолор
 • Өз алдынча жазуу иштери (1 мин.)
 • Үй иши
 • Байкоо жүргүзүү

2. Суммалык баалоо:
Окутуучулар окуу процессти, билимди, даярдоо деңгээлин жана студенттердин жетишкендигин окуу убактысынын аягында баалашат. Суммалык баалоонун жыйынтыгында ар дайым расмий баа коюлат. Баалоонун бул түрү форматтуу баалоо менен биргеликте жана тыгыз байланышта пайдаланышы мүмкүн. «Компьютердик илим» программасында пайдаланган суммалык баалоонун мисалы катары төмөндөгүлөрдү эсептесек болот:

 • Окутуучу өткөргөн экзамен
 • Типтүү тестирлөө
 • Бүтүрүүчү долбоор
 • Бүтүрүүчү эссе
 • Бүтүрүүчү презентациялар
 • Бүтүрүүчү доклад