МАКТАБИ МАЪЛУМОТИ КАСБ+ ВА ДАВОМДОРИ ДОНИШГОЫИ ОСИЁИ МАРКАЗ+ ПАНЬУМИН СОЛГАРДИ ТАЪСИСЁБИАШРО ЬАШН МЕГИРАД. МАРОСИМИ ТОБИСТОНАИ ХАТМКУН+ 200 ХАТМКУНАНДАРО ДАР БАР МЕГИРАД, КИ 28 НАФАРИ ОНЫО АЗ ЬУМЫУРИИ ИСЛОМИИ АФЦОНИСТОН МЕБОШАНД

Date: 27 August 2011
Other languages: English | Русский язык |
Хоруц, Тоьикистон, 27-уми августи соли 2011- Мактаби маълумоти касб= ва давомдори (ММКД) Донишгоыи Осиёи Марказ= (ДОМ) дар Тоьикистон паньумин солгарди таъсисёб= ва маросими хатми тобистонаи худро дар таърихи 27- уми августи 2011 дар театри Хоруц багузор кард. Дар маросим Раиси Вилояти Мухтори К\ыистони Бадахшон Щодири Щосим ва намояндгони Консулгарии Ьумыурии Исломии Афцонистон дар шаыри Хоруц иштирок намуданд. 
 
Ин мактаб ба ыайси аввалин бахши идории Донишгоыи Осиёи Марказ= дар рушди донишгоы мавщеи назаррасро ишцол менамояд. Мактаб дар т\ли пань соли охир ба пешравиыои назаррас ноил гардида, дар минтаща ыамчун як институти бузург, ки ба гузаронидани курсыои баъдимактаб=, таысилоти к\тоымуддат бо додани тахассуси касб= ва техник= барои ьавонон ва калонсолон  машцул аст, ба шумор меравад.  
 
«ММКД дар Тоьикистон  аз оцози фаъолияташ то ба ыол, яъне дар т\ли пань соли охир бисёр рушд кард. Барномарез= ва омодасозии он пеш аз кушодани ММКД аньом ёфт. Барои таъмини муассирии барномаыо, мо ба таври пайваста оныоро мавриди арзёб= щарор медиыем ва иловаыои лозима ворид месозем. Донишгоы ифтихори бузурге дорад аз ьашн гирифтани  ин дастовардыои хатмкунандагон дар ыузури хатмкунандагони аввалин, ки имр\з бо мо ыастанд ва мо  фикру мулоыизаи оныоро ба назар мегирем» щайд намуд доктор Богдан Кравченко, Директори Генералии ДОМ.
Дусад нафар донишь\ён, аз ьумла 28 нафар устодон ва донишь\ён аз Афцонистон дар Маросими хатм ба гирифтани шаыодатномаыои расм= мушарраф гардиданд. Шаыодатномаыо дар бахши Технологияи муыосиб=, Коргардони саёыати к\ы= ва Маълумоти касб=-техник= тащдим гардиданд. Барои муаллимони забони англис= ва риёзии Барномаи кор бо ьомеаи ММКД гувоыномаыои такмили ихтисос тащдим карда шуданд. 
 
Донишь\ён инчунин шаыодатномаыои хатми барномаыои хазинадор=, забони русии гуфтуг\= ва забони олмонии гуфтуг\=, забони англис= барои коргузории расмии дараьаи 2 ва 3A ва Барномаи таълими роыбаладон гирифтанд. Донишь\ёне, ки имтиыони барномаи Палатаи Савдо ва Саноати Лондонро (ПССЛ) супориданд, соыиби шаыодатномаи байналмиллалии ПССЛ гардиданд. 
 
Бори дуввум аст, ки гур\ыи  иборат аз 28 нафар донишь\ёни Афцон ММКД-ро хатм мекунанд. Ин донишь\ён дар шаыри Хоруц аз тарищи “Барномаи маълумоти касб=-техникии бурунмарз= дар Бадахшон”, ки бо ибтикори ДОМ ва Ожонсии ИМА оид ба рушди байналмилал= (USAID) ташкил шудааст, таысил намуданд. 
 
«Ман ба касби мудирияти сохтмон таваьь\ыи зиёд дорам ва аз ин лиыоз ба барномаи касб=-техникии ММКД муроьиат намудам. Бо сабаби оне, ки мо дар ноыияи Ишкошими Афцонистон мутахассиси сохтмон надорем, барои ба даст овардани маыоратыои касб= ин барнома барои мо бисёр муфид буд. Маыоратыои ыосилкардаро метавонем дар кори ыарр\заи худ ыамчун мудири сохтмон ба кор бибарем», щайд намуд Ыасибурраымони 23- сола. 
 
Дар соли 2007 ДОМ сараввал роыыои  баррас= ва фароыам сохтани имконоти  ом\зиш барои сокинони наздисарыадии Афцонистонро  дида баромад. Аз соли 2009 Барномаи маълумоти касб=- техникии бурунмарз= дар Бадахшон ба ММКД имкон дод, ки барномаыои ом\зиширо барои донишь\ёни афцони ноыияыои сарыад= вусъат диыад. Ба унвони бахше аз Барномаи маълумоти касб=-техникии бурунмарз= дар Бадахшон, 90 нафар донишь\ аз вилояти Бадахшони Афцонистон барои таысил дар барномаыои Забони англис=, Технологияи иттилоот=, Хазинадор= ва Маълумоти касб=-техник= дар ММКД, дар шаыри Хоруц идрор гирифтанд. Ом\зиш ба забони дар= гузаронида шуда, ыамаи барномаыои дарс= ва маводыои ом\зиш= низ ба забони дар= омода гардиданд. Барномаи Маълумоти касб=- техникии бурунмарз= дар Бадахшон инчунин барои таъсис додани Идораи Барномаи ММКД дар шаыри Файзободи Афцонистон к\мак расонд.  
 
This website uses cookies
Cookies are small text files held on your computer. They allow us to give you the best browsing experience possible and mean we can understand how you use our site.
Some cookies have already been set. You can delete and block cookies but parts of our site won't work without them.
By using our website you accept our use of cookies.
Yes, I agree No, I want to find out more